సత్యానంద్
సతీష్

స్వస్థలం: పిఠాపురము
తల్లి తండ్రులు: మిరియాల రాధా కృష్ణ, సత్యవాణి
సోదరి: ఉష
చదువు: MCA
వృత్తి: Software Engineer