వాణీ సౌమ్య శ్రీకాంత సందీప్
సందీప్

స్వస్థలం: పిఠాపురము
తల్లి తండ్రులు: మిరియాల బాపిరాజు, వర్ధమాన వెంకట లక్శ్మీ రత్నమ్మ
సోదరులు: మిరియాల శ్రీ వెంకట సత్య సూర్య కృష్ణ ప్రసన్న దిలీప్ , మిరియాల శ్రీ సత్య భ్రమరార్జున ఫణి ప్రదీప్
చదువు: MCA (on going)
వృత్తి: Student