స్వస్థలం: పిఠాపురము
తల్లి తండ్రులు: మిరియాల బాపిరాజు, వర్ధమాన వెంకట లక్శ్మీ రత్నమ్మ
సోదరులు: మిరియాల శ్రీ వెంకట సత్య సూర్య కృష్ణ ప్రసన్న దిలీప్ , మిరియాల వాణీ సౌమ్య శ్రీకాంత సందీప్
చదువు: B Tech (Electronics and Communications)
వృత్తి: Software Engineer
అభిరుచులు: పుస్తక పఠనం